معرفی پایان نامه های حدیثی
28 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » بهار 1380 - شماره 19 (16 صفحه - از 163 تا 178)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه در زیرمی آید، معرّفی تعدادی از پایان نامه های موجود در کتاب خانه تخصّصی مرکز تحقیقات دارالحدیث است. در این بررسی، ابتدا مشخّصات پایان نامه ها به ترتیب سال تاٌلیف و در هر سال به صورت الفبایی آمده است. سپس چکیده ای از هر کدام می آید. به یاری خدا معرّفی اجمالی پایان نامه های حدیثی ادامه خواهد یافت. 1. پژوهش در «تفسیر العسکری» منسوب به امام ابو محمد حسن بن علی عسکری(ع) ، محمد مسعود رهنمای منفرد، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، استاد راهنما: سید محمدباقر حجّتی، 1367، 261ص، دستنویس این پایان نامه در معرّفی تفسیر المنسوب الی الامام العسکری(ع) و دفاع از سند و درستی محتوای آن است. رساله، دربردارنده یک مقدمه و پنج فصل است. در مقدمه، اهمّیت و جایگاه تفسیر مأثور ، به صورت گذرا مورد بحث قرار گرفته است. در فصل نخست، گزارشی اجمالی از چگونگی تدوین این تفسیر و عناوین برجسته آن آمده است. فصل دوم به بررسی سند تفسیر امام حسن عسکری(ع) اختصاص یافته است. نگارنده برای این تفسیر، دو سند ذکر کرده و کوشیده تا وثاقت محمد بن قاسم، مفسّر استرآبادی راوی این تفسیر را اثبات کند. در فصل سوم، دیدگاه صاحب نظران رجال، حدیث و تفسیر درباره این تفسیر، انعکاس یافته و به نقل از علاّمه مجلسی و محدّث نوری از صحّت استناد این کتاب به امام(ع) دفاع شده است. در فصل چهارم، عمده ترین اشکال های محتوای این تفسیر، ارائه شده و به آنها پاسخ داده شده است. این اشکال ها عمدتاً از سوی شیخ محمدجواد بلاغی در کتابی تحت عنوان رسالة التکذیب لروایة التفسیر المنسوب إلی العسکری(ع) و علامه شوشتری در کتاب الأخبار الدخلیة طرح شده است. چنان که از میان عامّه، محمد حسین ذهبی در کتاب التفسیر والمفسّرون، به تضعیف این تفسیر پرداخته است. نویسنده با عناوین: شواهدی بر تصحیف، اعتراضات سطحی، مغایرت با تاریخ، نارسایی ظاهری، بررسی غلوّ و کثرت معجزات، به نقدها پاسخ داده است. در پایان، نسخه های خطّی این تفسیر و نیز فهرست تفصیلی عناوین آن آمده است.