تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1382 
علوم قرانی و حدیث 
دانشگاه تهران 
 
اجتهاد