سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
عضو شورای تحریریه فصلنامه قبسات  
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
ماهنامه راه قرآن  
عضو هیات تحریریه  
 
 
همکارى 
همکاری 
انجمن قرآن پژوهان حوزه علمیه قم  
عضو هیات رئیسه  
 
 
همکارى 
همکاری 
دایره المعارف قرآن  
ارزیاب 
 
 
همکارى 
همکاری 
مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدى 
عضو هیات رییسه  
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
عضو شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی ، گروه قرآن پژوهی 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
مدیر گروه قرآن پژوهی و معاون پژوهشکده حکمت و دین پژوهی  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
فصلنامه کتاب نقد ( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ) 
عضو شورای تحریریه 
 
 
علمی 
همکاری 
نهاد نمایندگی در دانشگاهها  
عضو شورای تحریریه فصلنامه اندیشه نوین دینی  
 
 
علمی ، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه رضوي 
مدرس 
 
 
ادبيات علوم قرآني و تفسير 
تدریس 
حوزه علميه خواهران مشهد 
مدرس 
 
 
فقه،اصول فقه(لمعتين،رسايل) 
تدریس 
سازمان تبليغات اسلامي خراسان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي،تفسير نهج البلاغه 
تدریس 
دوره ها تداوم عقيدتي سپاه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و فقه 
تدریس 
دانشگاه فردوسي 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشكده علوم حديث مشهد 
مدرس 
 
 
دروس تخصصي علوم حديث 
تدریس 
دانشكده علوم حديث 
مدرس 
 
 
علوم حديث 
تدریس 
مدرسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
جوامع حديثي 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت ايران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
حوزه علميه شاه آبادي 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و فقه 
تدریس 
دانشگاه رضوي مشهد،مركز جهاني قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسير 
تدریس 
مركز تخصصي تفسير حوزه علميه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و فقه 
تدریس 
مدرسه عالي شهيد مطهري 
مدرس 
 
 
علوم قرآن 
تدریس 
حوزه علميه مشهد 
مدرس 
 
 
فقه و اصول(رسائل و مكاسب)